Algemene gebruiksvoorwaarden

 

1. Algemeen

 

Palamo bvba, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Sint-Dionysiusstraat 40, RPR Gent : 0547.642.501 biedt een web-based dienst aan onder de geregistreerde merknaam “CLOUDFACT ®”.

 

Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden, verklaart de gebruiker zich expliciet en onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

 

2. De aangeboden dienst

 

2.a. Omschrijving van de dienst

 

CLOUDFACT ® is een online applicatie onder de vorm van een abonnement dat tegen betaling aangeboden wordt, en bestemd is voor Belgische bedrijven en zelfstandigen. De applicatie laat de gebruiker toe offertes, bestellingen, leveringsnota’s, facturen en creditnota’s op te maken, en deze aan zijn klanten al dan niet elektronisch over te maken.

 

De diverse abonnementsformules hebben elk hun eigen beperkingen die worden beschreven op de website www.cloudfact.net.

 

CLOUDFACT ® is een standaard-software die mogelijks niet aan alle behoeften van de gebruiker zal voldoen.

 

2.b. Duur van de dienst

 

CLOUDFACT ® wordt aangegaan voor één jaar. De dienst gaat in zodra de gebruiker zich (online) registreert en een bepaald abonnement kiest. In de loop van dit jaar kan de gebruiker beslissen om het type abonnement dat door hem werd gekozen aan te passen aan zijn behoeften : op elk ogenblik kan de gebruiker overstappen naar een meer uitgebreid dan wel een meer beperkt abonnement. Vanaf de datum van de overstap wordt de nieuwe abonnementsprijs aangerekend, na aftrek van het resterend tegoed op het oude abonnement. Het nieuwe abonnement wordt eveneens voor één jaar aangegaan te rekenen vanaf de datum van de aanpassing van het abonnement.

 

2.c. Verlenging van de dienst

 

Het abonnement op CLOUDFACT ® wordt, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tenminste 30 dagen voor het einde van het lopende abonnement, automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar.

 

2.d. Stopzetting van de dienst

 

De gebruiker van CLOUDFACT ® kan de dienst opzeggen mits aangetekend schrijven tenminste 30 dagen voor het einde van het lopende abonnement. In dit geval heeft de gebruiker geen recht op enige terugbetaling van het resterende tegoed van zijn abonnement.

 

Palamo bvba kan eenzijdig en zonder enige verantwoording, doch mits een opzegging (via aangetekend schrijven of e-mail) met 30 dagen vooropzeg het gebruik op de dienst opzeggen. Deze termijn moet de gebruiker toelaten de nodige maatregelen te treffen voor onder andere de recuperatie van zijn gegevens. Deze opzegging kan nooit een aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Mits de gebruiker de vergoeding voor de dienst correct en tijdig betaalde, wordt hem de mogelijkheid geboden om tijdens zijn lopend abonnement alle gegevens (klanten, artikelen) en documenten die in CLOUDFACT ® opgeslagen zijn te downloaden naar zijn computer.

 

2.e. Beveiliging van de dienst en bescherming van de gegevens

 

De gegevens die worden opgeslaan door CLOUDFACT ® worden zo goed als mogelijk beveiligd. Dit gebeurt enerzijds via een SSL-verbinding, anderzijds door dagelijkse back-ups. CLOUDFACT ® doet hiervoor beroep op externe partners. Een eventuele tekortkoming van deze partners kan niet leiden tot een schadevergoeding lastens CLOUDFACT ®.

 

2.f. Overmacht

 

Hoewel CLOUDFACT ® alle inspanningen doet teneinde de dienst zoals beschreven in deze algemene voorwaarden 24/24 en 7/7 ter beschikking te stellen van zijn gebruikers, kan zij op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorzienbare -en/of onvermijdbare gebeurtenissen, onafhankelijk van de wil van CLOUDFACT ®.

 

2.g. Wijziging van de dienst

 

CLOUDFACT ® behoudt zich het recht voor de aangeboden dienst te wijzigen telkens zij dit nodig acht, teneinde de werking te verbeteren, functionaliteiten toe te voegen, te wijzigen of te verbeteren. CLOUDFACT ® zal in dit geval de gebruiker via e-mail op voorhand inlichten over de geplande wijzigingen.

 

2.h. Bijkomende diensten

 

De gebruiker kan CLOUDFACT ® vragen om hem bij te staan bij bepaalde instellingen, personalisaties, importeren van data, opleidingen, en dergelijke meer.

 

Deze diensten maken geen deel uit van de abonnementsservice waarvoor de gebruiker intekende. Op verzoek zal CLOUDFACT ® hiervoor een offerte opmaken die voldoet aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

 

3. Aanvaarding en wijziging van de algemene voorwaarden

 

CLOUDFACT ® kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik aanpassen indien abonnementsformules aangepast worden, of indien wijzigingen noodzakelijk zijn om de goede werking van CLOUDFACT ® te vrijwaren. Bij elke wijziging zal de gebruiker via e-mail ingelicht worden, en zal deze het recht hebben zijn abonnement te beëndigen mits een opzeg binnen de 30 dagen vanaf het ogenblik waarop de gebruiker werd ingelicht over de gewijzigde voorwaarden. Indien de gebruiker de dienst niet opzegt, wordt aangenomen dat hij akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

4. Beperkingen van het internet en/of het web

 

De gebruiker erkent en aanvaardt de beperkingen die eigen zijn aan het gebruik van een web-applicatie :

 

– op het internet circuleren virussen, computerwormen en spyware die de werking van de dienst kunnen verhinderen of bemoeilijken, en/of tot gegevensverlies kunnen leiden;

– de betrouwbaarheid van de overdracht van gegevens is relatief, gezien deze geschiedt over publieke netwerken;

– de geheimhouding van login-gegevens en paswoorden behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker;

– de gebruiker dient CLOUDFACT ® onverwijld te verwittigen indien hij vaststelt dat pogingen tot misbruik van gegevens werden ondernomen.

5. Gebruiksrecht

 

5.a. Algemeen

 

Eenieder kan eenmaal gedurende één maand CLOUDFACT ® gratis gebruiken teneinde hem/haar toe te laten zich een oordeel te vormen over de dienst. Na deze periode dient de persoon die dat wenst één van de aangeboden abonnementen aan te gaan. De gegevens die ingebracht werden tijdens deze testperiode blijven behouden in het abonnement. Indien deze persoon geen abonnement aangaat, worden alle ingevoerde gegevens gewist.

 

De gebruiker krijgt het recht CLOUDFACT ® gedurende de duur van het abonnement te gebruiken voor zijn eigen doeleinden en voor de doeleinden waarvoor CLOUDFACT ® werd ontworpen, nl. het opstellen van offertes, bestellingen, leveringsnota’s, facturen en creditnota’s, en deze aan zijn klanten al dan niet elektronisch over te maken.

 

5.b. Intellectuele eigendom

 

Het logo en de merknaam, de software, de technologie, de intellectuele eigendomsrechten en dergelijke, zijn exclusieve eigendom van Palamo bvba.

 

5.c. Wijzigingen aan het gebruiksrecht

 

CLOUDFACT ® behoudt zicht het recht voor ten allen tijde het gebruiksrecht te wijzigen, teneinde de veiligheid van de gegevens en de applicatie, de werking, enz. te vrijwaren en/of te verbeteren.

 

5.d. Schorsing van het gebruiksrecht

 

CLOUDFACT ® behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht eenzijdig te schorsen in volgende gevallen, na de gebruiker daarover per e-mail te hebben ingelicht :

 

– bij niet- betalen van het verschuldigde abonnementsgeld voor de vervaldag;

– bij elke vaststelling van (poging tot) misbruik of oneigenlijk gebruik van de applicatie.

5.e. Overdraagbaarheid van het gebruiksrecht

 

Het is de gebruiker verboden het gebruiksrecht al dan niet geheel over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van CLOUDFACT ®. De gebruiker mag CLOUDFACT ® niet verder verhuren, noch het gebruiksrecht aan derden afstaan.

 

6. Facturatie

 

6.a. Algemeen

 

De abonnementsprijs wordt gefactureerd, en is verschuldigd, bij aanvang van het abonnement, naargelang het type abonnement. CLOUDFACT ® stuurt daartoe aan de gebruiker een elektronische factuur. De gebruiker aanvaardt deze elektronische facturen.

 

6.b. Prijzen

 

De prijzen en de gebruikslimieten van de diverse abonnementen worden meegedeeld op de website www.cloudfact.net. Bij up- of downgrades van een gekozen abonnement, wordt het nieuwe abonnement gefactureerd onder aftrek van het niet-verbruikte deel van het vorige abonnement.

 

6.c. Aanpassing van de prijzen

 

CLOUDFACT ® behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen aan de index.

 

6.d. Credits

 

Gebruikers van CLOUDFACT ® en accountants of boekhouders kunnen kennissen, vrienden, leveranciers enz. uitnodigen om CLOUDFACT ® te gebruiken. Indien de door de gebruiker via de applicatie aangeschreven persoon een abonnement op CLOUDFACT ® neemt en betaalt, ontvangt de persoon die de uitnodiging verstuurde een krediet (credit genaamd) gelijk aan de prijs van één maand van het abonnement dat door de aangeschreven persoon aangegaan wordt. Dit krediet wordt verrekend op de abonnementsprijs van het eerstvolgend abonnement dat gefactureerd wordt aan de gebruiker.

 

6.e. Betalingsvoorwaarden

 

De facturen voor de abonnementen op CLOUDFACT ® zijn betaalbaar op 14 dagen. De facturen voor prestaties van bijkomende diensten zijn op voorhand betaalbaar.

 

Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist een conventionele intrest op de vervallen factuurbedragen verschuldigd zijn ten belope van 10%. Daarenboven zal de gebruiker bij wanbetaling op de vervaldag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van de factuurwaarde, met een minimum van € 125,00. In geval van niet betaling van één factuur na de vervaldag, worden alle eventuele openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar waardoor ook niet vervallen facturen kunnen worden opgeëist.

 

7. Beperking aansprakelijkheid en overmacht

 

De gebruiker is en blijft aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade of gevolgen die veroorzaakt zijn door hemzelf en/of zijn medewerkers die het gevolg zijn van een incorrect gebruik van de applicatie. CLOUDFACT ® kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foutief toepassen van BTW-percentages of foute of ontbrekende vermeldingen op een factuur of enig ander document.

 

8. Communicatie

 

CLOUDFACT ® zal alle aanpassingen aan de gebruiksovereenkomst per e-mail aan naar het email-adres sturen waarmee gebruikers inloggen.

 

9. Confidentialiteit

 

CLOUDFACT ® waarborgt dat alle informatie die door de gebruiker aan CLOUDFACT ® overmaakt en daar wordt opgeslagen wordt door haar medewerkers confidentieel behandeld wordt, en niet aan derden wordt meegedeeld.

 

10. Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbanken

 

Uitsluitend de Belgische wetgeving is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken te Gent bevoegd.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden – Versie 1.1